Urbanistická studie dopravního terminálu ve Zlíně

Místo:
Zlín, Česká republika

Rok ukončení:
2016

Investor:
Účastníci Memoranda o spolupráci: Statutární město Zlín, Zlínský kraj, BENT HOLDING, a.s., CREAM uzavřený investiční fond, a.s., CREM R. B. A. a.s., Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, z. s.

Stupeň zakázky:
urbanistická studie

Projekční práce, řízení projekčních prací:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stručný popis stavby:
Dlouhotrvající nedůstojný i nevyhovující stav a vzájemná neprovázanost autobusového a vlakového nádraží řeší aktuální studie. Ta navrhuje ideální způsob proměny prostor, které nebyly v posledních čtyřiceti letech významně rekonstruovány. Důsledkem je tak charakter dlouhodobého provizoria před generální rekonstrukcí v případě autobusového nádraží, u vlakového je stav dán stavbou trati a výpravní budovy na konci 19. století. Té době více méně odpovídá objekt do současnosti.

Aktuální proměna východní části areálu klade zvýšený nárok na pohyb osobních vozidel, autobusů, městské hromadné dopravy, chodců cyklistů i vlaků. Prostor je zatížen vysokými dopravními potřebami a kapacitami. Studie tyto formy dopravy bere v potaz a umísťuje jejich dopravní koridory do plánované změny území.

Transformace východní části bývalého výrobního areálu firem Baťa a Svit a jeho postupná přeměna na reprezentativní část města podtrhuje potřebu vybudování nového dopravního uzlu.

Možnosti, varianty a etapy realizace záměru popisovaného v této studii, mají ambici vytvořit zcela nový moderní integrovaný dopravní terminál s optimální bezkolizní návazností všech druhů dopravy, přestupních vazeb, zázemí pro uživatele a cestující, včetně komerčních ploch ve formě, kterou známe z moderních přestupních uzlů u nás i zahraničí.