Okresní soud v Mostě

Místo:
Most, Česká republika

Investor:
Česká republika – Okresní soud v Mostě

Investiční náklady:
466 mil. Kč

Stupeň zakázky:
dokumentace pro územní řízení,
zajištění územního rozhodnutí,
dokumentace pro vydání stavebního povolení,
zajištění stavebního povolení,
dokumentace pro provádění stavby,
dokumentace pro zadání stavby (pro výběr zhotovitele stavby)

Stručný popis stavby:
Předmětem investice je projekt budovy, která bude fungovat jako společné sídlo tří institucí – Okresního soudu v Mostě, Okresního státního zastupitelství Most a Mediační a probační služby.
Nový objekt soudní budovy je navržen jako kompaktní budova tvaru U se čtyřmi nadzemními podlažími s krytým atriem a jedním podzemním podlažím.
Hmotové uspořádání objektu odpovídá jeho charakteru – je jednoduché a strohé. Celý objekt tvoří tři na sebe kolmá křídla, která vymezují jednostranně prosklené vnitřní atrium.
Směrem do atria jsou situovány ochozy, které slouží pro přístup účastníků řízení k jednacím síním. Tato koncepce umožňuje, aby justiční stráž měla optimální přehled o dění ve veřejném prostoru soudu.
V podzemním podlaží se nachází parkovací stání pro zaměstnance (51 míst) a technické zázemí. Na střeše jsou umístěny strojovny vzduchotechniky a chlazení.

Základní technické údaje:
Půdorysné rozměry: 65,1 x 47,4 m
Maximální výška nad upraveným terénem: 20,6 m
Zastavěná plocha v 1. NP: 3023 m2
Zastavěná plocha včetně předsazených schodišť: 3305 m2
Obestavěný prostor: 60 670 m3
Počet parkovacích míst v suterénu: 51