Invent: Rekonstrukce ČOV Kazanlak, Bulharsko

Místo:
Kazanlak, Bulharsko

Rok ukončení:
2014

Stupeň zakázky:
projektová dokumentace
dodávka míchadel Invent

Stručný popis stavby:
Rekonstrukce technologické části ČOV Kazanlak.
Součástí ČOV je anaerobní stabilizace kalu s následným odvodněním kalů a s využitím vyprodukovaného bioplynu v kogeneračních jednotkách.
Na rekonstruovanou čistírnu odpadních vod jsme dodávali také aerační zařízení a akcelerátory do biologického stupně čištění.

Základní technické údaje:
kapacita ČOV: 80 000 EO
průměrný bezdešťový přítok 29 960 m3/den